N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼3̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼”̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼.̼ ̼T̼.̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ồ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼.̼

̼K̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼6̼-̼7̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼.̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼.̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼)̼.̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼.̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼N̼.̼N̼.̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼“̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼.̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼Ấ̼N̼ ̼T̼H̼Á̼I̼